لیست قیمت محصولات تشک رویا

نام محصول سایزهای موجود قیمت

اولترا پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

87,522,557 ریال

97,247,950 ریال

116,685,018 ریال

136,138,441 ریال

155,575,507 ریال

175,028,930 ریال

194,465,997 ریال

اولترا 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

51,924,875 ریال

57,688,250 ریال

69,228,625 ریال

80,769,000 ریال

92,295,750 ریال

103,849,750 ریال

115,390,125 ریال

اولترا 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

47,578,500 ریال

52,865,000 ریال

63,438,000 ریال

73,997,375 ریال

84,570,375 ریال

95,143,375 ریال

105,716,375 ریال

اولترا 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

42,387,375 ریال

47,101,625 ریال

56,516,500 ریال

65,931,375 ریال

75,346,250 ریال

84,761,125 ریال

94,176,000 ریال

اولترا 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

37,196,250 ریال

41,311,000 ریال

49,581,375 ریال

57,851,750 ریال

66,108,500 ریال

74,378,875 ریال

82,649,250 ریال

اولترا 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

31,991,500 ریال

35,547,625 ریال

42,659,875 ریال

49,772,125 ریال

56,884,375 ریال

63,996,625 ریال

71,108,875 ریال

بونل 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

32,836,250 ریال

36,487,750 ریال

43,790,750 ریال

51,080,125 ریال

58,383,125 ریال

65,672,500 ریال

72,975,500 ریال

بونل 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

28,626,125 ریال

31,814,375 ریال

38,177,250 ریال

44,526,500 ریال

50,903,000 ریال

57,252,250 ریال

63,615,125 ریال

بونل 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

24,279,750 ریال

26,977,500 ریال

32,373,000 ریال

37,768,500 ریال

43,150,375 ریال

48,559,500 ریال

53,941,375 ریال

بونل 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

19,647,250 ریال

21,840,875 ریال

26,200,875 ریال

30,560,875 ریال

34,934,500 ریال

39,294,500 ریال

43,654,500 ریال

بونل 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

16,418,125 ریال

18,243,875 ریال

21,895,375 ریال

25,546,875 ریال

29,184,750 ریال

32,836,250 ریال

34,687,750 ریال

مدیکال پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

87,522,557 ریال

97,247,950 ریال

116,685,018 ریال

136,138,441 ریال

155,575,507 ریال

175,028,930 ریال

194,465,997 ریال

مدیکال 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

54,731,625 ریال

60,808,375 ریال

72,975,500 ریال

85,129,000 ریال

97,296,125 ریال

109,463,250 ریال

121,630,375 ریال

مدیکال 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

43,218,500 ریال

48,028,125 ریال

57,633,750 ریال

67,239,375 ریال

76,831,375 ریال

86,450,625 ریال

96,042,625 ریال

مدیکال 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

38,027,375 ریال

42,251,125 ریال

50,698,625 ریال

59,159,750 ریال

67,620,875 ریال

76,068,375 ریال

84,515,875 ریال

مدیکال 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

34,525,750 ریال

38,354,375 ریال

46,025,250 ریال

53,709,750 ریال

61,367,000 ریال

69,051,500 ریال

76,722,375 ریال

نوجوان اولترا 4

180x80

29,757,000 ریال

نوجوان بونل 2

180x80

22,903,625 ریال

نوجوان بونل 5

180x80

13,134,500 ریال

کودک

135x70

130x70

8,297,625 ریال

8,297,625 ریال

بالش سوپر پلاس

70x50

3,474,375 ریال

بالش رویا ۱

70x50

2,997,500 ریال

تخت چوبی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

16,054,610 ریال

17,829,130 ریال

21,402,150 ریال

24,975,170 ریال

28,536,200 ریال

تخت فلزی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

23,836,120 ریال

26,473,920 ریال

31,773,500 ریال

37,073,080 ریال

42,372,660 ریال

تاج

90

100

120

140

160

180

7,409,820 ریال

8,237,130 ریال

9,879,760 ریال

11,522,390 ریال

13,177,010 ریال

14,819,640 ریال

محافظ تشک

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

2,248,125 ریال

2,493,375 ریال

2,983,875 ریال

3,501,625 ریال

3,992,125 ریال

4,496,250 ریال

5,000,375 ریال

محافظ مخصوص تشک پلاس

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

4,496,250 ریال

5,000,375 ریال

5,995,000 ریال

6,989,625 ریال

7,984,250 ریال

8,978,875 ریال

9,973,500 ریال

محافظ تشک کودک

135x70

1,130,875 ریال

محافظ تشک نوجوان

180x80

1,798,500 ریال

تشک میهمان

195x80

5,431,470 ریال