لیست قیمت محصولات تشک رویا

نام محصول سایزهای موجود قیمت

اولترا پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

110,500,000 ریال

122,700,000 ریال

147,300,000 ریال

172,500,000 ریال

196,700,000 ریال

221,000,000 ریال

245,500,000 ریال

اولترا 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

73,100,000 ریال

81,200,000 ریال

97,500,000 ریال

113,800,000 ریال

130,000,000 ریال

146,200,000 ریال

162,400,000 ریال

اولترا 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

64,800,000 ریال

72,000,000 ریال

86,500,000 ریال

100,900,000 ریال

115,300,000 ریال

129,700,000 ریال

144,000,000 ریال

اولترا 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

56,600,000 ریال

62,800,000 ریال

75,600,000 ریال

88,100,000 ریال

100,700,000 ریال

113,300,000 ریال

125,700,000 ریال

اولترا 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

50,400,000 ریال

56,000,000 ریال

67,400,000 ریال

78,500,000 ریال

89,800,000 ریال

100,900,000 ریال

112,000,000 ریال

اولترا 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

45,800,000 ریال

50,800,000 ریال

61,200,000 ریال

71,300,000 ریال

81,300,000 ریال

91,600,000 ریال

101,700,000 ریال

بونل 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

45,800,000 ریال

50,800,000 ریال

61,200,000 ریال

71,300,000 ریال

81,300,000 ریال

91,600,000 ریال

101,700,000 ریال

بونل 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

40,100,000 ریال

44,500,000 ریال

53,500,000 ریال

62,500,000 ریال

71,500,000 ریال

80,300,000 ریال

89,100,000 ریال

بونل 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

35,000,000 ریال

38,800,000 ریال

46,800,000 ریال

54,500,000 ریال

62,300,000 ریال

70,000,000 ریال

77,700,000 ریال

بونل 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

28,800,000 ریال

32,000,000 ریال

38,600,000 ریال

44,800,000 ریال

51,200,000 ریال

57,600,000 ریال

64,000,000 ریال

بونل 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

24,700,000 ریال

27,400,000 ریال

32,900,000 ریال

38,600,000 ریال

43,900,000 ریال

49,400,000 ریال

54,800,000 ریال

مدیکال پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

113,500,000 ریال

126,100,000 ریال

151,300,000 ریال

176,500,000 ریال

201,700,000 ریال

227,000,000 ریال

252,200,000 ریال

مدیکال 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

77,400,000 ریال

86,000,000 ریال

103,300,000 ریال

120,500,000 ریال

137,700,000 ریال

154,900,000 ریال

172,000,000 ریال

مدیکال 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

56,200,000 ریال

62,400,000 ریال

74,900,000 ریال

87,500,000 ریال

99,900,000 ریال

112,400,000 ریال

124,800,000 ریال

مدیکال 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

48,900,000 ریال

54,300,000 ریال

65,300,000 ریال

76,100,000 ریال

87,000,000 ریال

97,800,000 ریال

108,600,000 ریال

مدیکال 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

43,700,000 ریال

48,500,000 ریال

58,400,000 ریال

67,900,000 ریال

77,800,000 ریال

87,500,000 ریال

97,100,000 ریال

نوجوان اولترا 4

180x80

40,300,000 ریال

نوجوان بونل 2

180x80

32,000,000 ریال

نوجوان بونل 5

180x80

19,700,000 ریال

کودک

135x70

130x70

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

بالش سوپر پلاس

70x50

4,400,000 ریال

بالش رویا ۱

70x50

3,800,000 ریال

تخت چوبی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

تخت فلزی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

45,000,000 ریال

50,000,000 ریال

60,000,000 ریال

70,000,000 ریال

80,000,000 ریال

تاج

90

100

120

140

160

180

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

محافظ تشک

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

3,000,000 ریال

3,300,000 ریال

4,000,000 ریال

4,600,000 ریال

5,300,000 ریال

6,000,000 ریال

6,600,000 ریال

محافظ مخصوص تشک پلاس

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

5,500,000 ریال

6,100,000 ریال

7,300,000 ریال

8,500,000 ریال

9,700,000 ریال

11,000,000 ریال

12,200,000 ریال

محافظ تشک کودک

135x70

1,500,000 ریال

محافظ تشک نوجوان

180x80

2,400,000 ریال

تشک میهمان

195x80

8,000,000 ریال

اسلیم فوم

200x90

12,000,000 ریال